Imieniny obchodzą:

Aleksander, Anastazja, Auksencjusz, Gabriel, Gabriela, Honoryna, Leander, Leonard, Sierosława.


Międzynarodowa Konferencja i nowy Rok Akademicki 2019/2020 w „Kolbianum” w Niepokalanowie

Kolbianum- 2Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty niepokalanowskiej jest powstanie Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum”. O jego działalności opowiedzą: o. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv – dyrektor „Kolbianum”, o. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv – wicedyrektor i pani Monika Kwiatkowska – z sekretariatu Instytutu. Rozmawia o. Jacek Staszewski, rzecznikiem prasowym Niepokalanowa.

 

-Od 10 lat słyszymy coraz częściej o tym, że w Niepokalanowie znajduje się „Kolbianum”. Czym jest to „Kolbianum”?

Grzegorz M. Bartosik OFMConv:

Kolbianum powstało jako Instytut Maryjno-Kolbiański w roku 2009. Początkowo jego celem było gromadzenie spuścizny i opracowań teologicznych dotyczących św. Maksymiliana, jego mariologii oraz innych aspektów jego działalności.

 

Dość szybko jednak Kolbianum zostało włączone w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i od roku 2010 rozpoczęło działalność dydaktyczną. Obecnie funkcjonuje jako Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”, stanowiąc integralną część Wydziału Teologicznego UKSW.

 

 

-Skąd idea powołania tej placówki naukowo-badawczej i czy to ma jakiś związek ze św. Maksymilianem Kolbem?

 Grzegorz M. Bartosik OFMConv:

Działalność Instytutu „Kolbianum” traktujemy jako realizację marzeń św. Maksymiliana, wyrażonych w roku 1933, mówiących o powołaniu do życia Akademii Maryjnej. Tak wtedy pisał Ojciec Kolbe:

 

„Jeśli Niepokalana zechce, to założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii”.

 

Instytut Kolbianum, choć nie nazywa się Akademią, stara się spełniać to wielkie marzenie Ojca Maksymiliana. Prowadzone są wykłady z mariologii w trybie niestacjonarnym (4-tygodniowe zjazdy w ciągu roku). Powstało już 13 doktoratów z mariologii, a kolejne są w przygotowaniu.

 

 

- Dlaczego „Kolbianum” w Niepokalanowie? A nie na przykład w Krakowie czy w Łodzi?

Grzegorz M. Bartosik OFMConv:

Jak już wspomniałem wyżej, jest to realizacja marzeń św. Maksymiliana. Niepokalanów jest miejscem powołanym do głoszenia chwały Bożej i szerzenia czci Niepokalanej. Tu też mamy najwięcej pamiątek dotyczących osoby Ojca Maksymiliana i publikacji o nim. Także położenie ośrodka w centrum Polski (blisko Warszawy i warszawskich lotnisk) sprawia, że dojazd do nas (także z zagranicy) jest dość łatwy. Dodatkowym ważnym argumentem jest oczywiście fakt współpracy z Uniwersytetem Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki niewielkiej odległości od siedziby uczelni pracujemy jako jednostka organizacyjna Wydziału Teologicznego UKSW.

 

 

- Funkcjonujecie już (prawie) 10 lat. Jakie były początki?

Grzegorz M. Bartosik OFMConv:

Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” został powołany do istnienia decyzją Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w roku 2007. Uroczysta inauguracja działalności Instytutu miała miejsce 16 października 2009 r. Była ona połączona z Sympozjum poświęconym mariologii bł. Jana Dunsa Szkota, zorganizowanym we współpracy z katedrą mariologii UKSW. Z kolei 26 listopada 2009 r. Senat Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powołał do istnienia Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Niepokalanowie (z czasem przekształcone w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”).

 

Oczywiście samo tworzenie nowego ośrodka naukowego z dziedziny mariologii było pewną niewiadomą i wymagało dużego kredytu zaufania, jakiego udzielili nam zarówno przełożeni zakonni, jak i uniwersyteccy. Rzeczywiście, spotkaliśmy się z dużą życzliwością. Doświadczyliśmy jej głównie ze strony Wydziału Teologicznego UKSW, a zwłaszcza jej Dziekana (a dziś Rektora) ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, który potrafił przekonać władze uczelni do zasadności otwarcia nowej specjalności na Wydziale Teologicznym, jaką jest mariologia.

 

 

-Można w „Kolbianum” zdobywać wiedzę w bardzo wąskiej dziedzinie teologii z zakresu mariologii. Co proponujecie swoim studentom? Jakie kierunki – specjalizacjęKolbianum- 3 można u Was zdobyć?

Ireneusz Klimczyk OFMConv:

Plan studiów obejmuje między innymi takie wykłady jak: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauczaniu Ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii Kościoła, Maryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów (męskich i żeńskich), Mariologia polska, nauczanie maryjne Jana Pawła II, kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny), Maryja w pobożności ludowej, Maryja w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja w muzyce, fenomen objawień maryjnych.

 

 

-W dniu 11 października konferencją ogólnopolska zainaugurujecie nowy rok akademicki 2019/2020. Myślą przewodnia tej sesji naukowej będą słowa: Maryja, Matka życia. Poproszę kilka słów o tym, jakie jest przesłanie tego spotkania? Z jakimi tematami, konferencjami się spotkamy i kto będzie je głosił? Kto jest współorganizatorem tej sesji naukowej?

 Ireneusz Klimczyk OFMConv:

 

Czytając Pismo Święte dostrzegamy, że w historii zbawienia kluczową rolę odegrały dwie kobiety – dwie matki: Ewa i Maryja. Przez nieposłuszeństwo Ewy na świat przychodzi grzech, który zabija relacje człowieka z Bogiem. Przez nieroztropność Ewy, zbytnią pewność siebie, następuje załamanie Bożej przyjaźni z człowiekiem.

 

Z drugiej strony widzimy posłuszeństwo Maryi, która za sprawą Ducha Świętego poczęła i porodziła Syna Bożego. Dlatego stała się dla wszystkich wierzących Matką życia. Przez swoją pokorę, zaufanie Bogu, otworzyła Sserce Boże i bramę niebios dla ludzi.

W tegorocznej konferencji udział biorą prelegenci z różnych stron świata:

Ks. prof. Jarosław Różański otworzy Konferencję i wprowadzi w jej tematykę.

Prof. Denis Sahayaraj Kulandaisamy OSM z rzymskiego „Marianum” poruszy temat Biblijne podstawy nauki o Maryi – Służebnicy życia.

Dr Tomasz Szymczak OFMConv ukaże Maryję jako Matkę życia w myśli syryjskich Ojców Kościoła.

Prof. Anton Adam CM z Bratysławy wystąpi z tematem: Maryja – Matka żyjących w kontekście teologii trynitarnej.

Ks. bp prof. Andrzej Dziuba będzie emówił o Matce Bożej z Guadalupe.

Dr Iwona Krysiak z „Kolbianum” pokaże, jak Maryja jest Patronką i inspiracją dla ruchów pro-life.

Prof. Jana Moricowa z Rużomberku przybliży rolę Maryji w dziejach narodu słowackiego.

Ks. prof. UKSW Krzysztof Kietliński omówi temat: Maryja jako przykład życia moralnego według papieża Franciszka

Ja [dr Ireneusz Klimczyk] powiem nt.: św. Maksymilian Maria Kolbe – życie za życie.

 

Organizatorami Konferencji są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Mariologii, Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”w Niepokalanowie, Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej, Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce.

 

-Teraz trochę statystyki. Skąd rekrutują się studenci „Kolbianum”? Ilu nowych słuchaczy jest w tym roku akademickim? Ilu już „Kolbianum”wykształciło osób i z jakimi stopniami naukowymi?

 

 

Monika Kwiatkowska:

Studentami „Kolbianum”są zarówno duchowni, siostry zakonne, jak i osoby świeckie. Przyjeżdżają oni nie tylko z Polski Centralnej, ale też i z innych odległych często po kilkaset kilometrów miejscowości. Są też studenci z zagranicy: z Japonii, Kazachstanu, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Kanady, Białorusi, Norwegii. Pokonują tysiące kilometrów, aby uczestniczyć w wykładach i poznawać Maryję.

 

Rekrutacja na nowy rok akademicki jeszcze trwa – do 4 października, dlatego trudno jeszcze określić ostateczną liczbę nowych studentów. W ubiegłym roku studia rozpoczęło 36 osób; ufamy, że również i tym roku zgłosi się tyle, a nawet i więcej chętnych do zgłębiania wiedzy mariologicznej.

 

Od 2010 r. mury „Kolbianum” opuściło już ponad 100 absolwentów studiów doktoranckich, podyplomowych. Stopień doktora teologii w zakresie mariologii uzyskało 13 osób i na tym jeszcze nie koniec, ponieważ do obrony przygotowują się kolejni…

 

 

-Kto stanowi kadrę naukową „Kolbianum”?

 

Monika Kwiatkowska:

Kadrę naukową stanowią głównie profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW. Jednak Instytut „Kolbianum” otwarty jest też na profesorów z innych ośrodków naukowych, takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Wydział w Tarnowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, PWT „Seraphicum” w Rzymie.

 

 

-Czy dziś są potrzebni teologowie z takiej dziedziny jak mariologia? Czym się później zajmują Wasi absolwenci po ukończeniu studiów w „Kolbianum”?

 

Grzegorz Bartosik OFMConv:

Kult i pobożność maryjna stanowi integralny element wiary katolickiej. Ważne więc jest, aby duszpasterze i liderzy ruchów odnowy Kościoła posiadali odpowiednią wiedzę na temat Najśw. Maryi Panny i Jej roli w historii zbawienia i w życiu Kościoła. Stąd nasi absolwenci to osoby, które pragną przekazywać wiedzę mariologiczną innym. Są więc wśród nich: kustosze sanktuariów maryjnych, wychowawcy zakonni, liderzy ruchów o charyzmacie maryjnym. Jest też wielu świeckich czcicieli Matki Bożej, którzy chcą Ją poznać z czystej miłości do Niej. Profesorowie wykładający w „Kolbianum” wielokrotnie już podkreślali, że lubią tu wykładać, bo widać ogromne zaangażowanie studentów i słuchaczy, wynikające właśnie z czystej miłości do Maryi.

 

 

-Czy utrzymujecie kontakt ze swoimi absolwentami? Organizujecie dla nich zajady?

 Ireneusz Klimczyk OFMConv:

Absolwenci naszego Instytutu odwiedzają nas przy różnych okazjach, a najczęściej przyjeżdżają prywatne na spotkanie lub korzystają z naszej biblioteki w celach naukowych.

 

 

-Czego życzyć „Kolbianum”, zarządowi, wykładowcom i studentom w nowym roku akademickim?

Ireneusz Klimczyk OFMConv:

 

Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi oraz nowych STUDENTÓW, STUDENTÓW I STUDENTÓW…

 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał o. Jacek Staszewski.

Dodaj komentarz

KALENDARZ

Luty 2020
P W Ś C P S N
« sty    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Gmina TERESIN – BIP

BIP Teresin

DODAJ OGŁOSZENIE DROBNE – MAX. 60 ZNAKÓW – ZA DARMO

Facebook